Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan ŽUC-e za 2016.g. i projekcija plana za 2017. i 2018.g.