Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan ŽUC-e za 2017.g. i projekcija plana za 2018. i 2019.g.