Zaključak o donošenju II. Izmjena o dopuna Plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2019. godinu ŽUC-e